Przesłanie uczestników „Niedzieli Ukraińskiego Rachunku” do władz Ukrainy

Krzysztof Tołwiński                                                                     Pan Wasyl Zwarycz
Partia FRONT                                                                               Ambasador Ukrainy
19-122 Jasionówka                                                                     w Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Korycińska 40                                                                        00-580  Warszawa
e-mail:krzysztof-tolwinski@wp.pl                                           ul. Al. J. Ch. Szucha 7
tel. 693392313

                                             Szanowny Panie Ambasadorze

Uczestnicy Zgromadzenia Publicznego w dniu 09 lipca 2023r. przed Ambasadą jako przedstawicielstwem Państwa Ukraińskiego,  przesyłają na Pańskie ręce pismo skierowane do władz Ukrainy.

Zwracamy się o podjęcie przez Prokuraturę i odpowiednik ukraiński naszego IPN-u, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku , dokonanej na obszarze obecnego Państwa Ukraińskiego przez faszystowskie organizacje , które stały się ideową podstawą obecnej państwowości Ukrainy.

Wspomniane organizacje dokonały ludobójstwa na cywilnej ludności Żydowskiej, Polskiej, Rosyjskiej, Białoruskiej , Słowackiej, Węgierskiej i Ukraińskiej.

Podjęcie przez Państwo Ukraińskie postępowań prokuratorskich w tej sprawie będzie się wiązać z ekshumacjami pomordowanych ofiar – z urzędu.

Stawiając tak sprawę zostanie zrealizowany jeden z najistotniejszych postulatów oczekiwanych przez Naród i Państwo Polskie.

Uczestniczące w Zgromadzeniu partie polityczne , patriotyczne stowarzyszenia, są głosem i wyrazem woli milionów Polaków, manipulowanych i zastraszanych oraz wykluczanych z dyskusji publicznej przez obecne władze Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Parlamentem RP , znajdujące się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Środowiska nasze wyrażają zdecydowane votum separatum w stosunku do politycznych działań Rządu RP.

Stąd jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia władzom Ukrainy, iż w bratobójczej walce z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia , nigdy i w żaden sposób nie walczą o Polskę i Polaków oraz nie bronią Polski i Polaków. A  jeśli ukraiński Naród oraz ukraińskie Państwo nabyli takiego przeświadczenia, to wyjaśniamy, iż są w głębokim błędzie wprowadzeni przez władze obecnej Rzeczpospolitej.

Ukraińskie ludobójstwo na Polakach z lat 40-tych jest doświadczeniem wystarczającym dla Narodu Polskiego. W wyniku obecnej wojny na Ukrainie nie możemy dopuścić, by stworzona sytuacja doprowadziła do kolejnego ludobójstwa Polaków.

Zadaniem naszym jest niedopuszczenie i rozbrojenie realnego scenariusza , wynikającego z przyczyn obiektywnych wybuchu konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami na terytorium obecnej Rzeczpospolitej.

Wyrażamy jednocześnie ubolewanie,  iż ukraiński Naród krwawi a Państwo Ukraińskie podlega rozkładowi i degradacji w wyniku konfliktu z Federacją Rosyjską , inspirowanego i narzuconego przez Stany Zjednoczone i pod płaszczykiem NATO.

Wzywając do zaprzestania konfliktu z Federacją Rosyjską i poszukiwania rozwiązań,  oświadczamy, iż po unormowaniu sytuacji w Polsce i odzyskaniu suwerenności politycznej , podrzegaczy wojennych z poziomów: politycznego, medialnego, eksperckiego oraz wojskowego , którzy nakręcali wojnę na Ukrainie , dostarczali broń itp. poddamy osądzeniu i rozliczeniu.

Za pośrednictwem Ambasady Ukrainy,  kierujemy do podpisu Prezydenta Ukrainy Pana Wołodymira Zelenskiego weksel honorowy, który uwzględnia koszty poniesione przez Naród polski i Państwo Polskie w okresie 24 luty 2022 roku  do 7 lipca 2023 roku na rzecz Narodu i Państwa Ukraińskiego w szacunkowej kwocie 75 mld Euro.

Jasionówka, 08 lipca 2023 r.                                                               

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                        Przewodniczący partii FRONT

Załączniki:                       

Weksel honorowy

Pismo do Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tyma

                                                         Szanowny Panie Prezesie

 Pragnę poinformować i jednocześnie zaprosić na Zgromadzenie Publiczne w dniu 07 lipca 2023r.  przy Ambasadzie Ukrainy , Warszawa, Aleja Jana Chryzostoma Szucha 7, w godz. 10.00 – 12.00,  pod hasłem  „Niedziela ukraińskiego rachunku” . Celem jest przekonanie obecnych władz Państwa Ukraińskiego do prawnego prokuratorskiego wszczęcia postępowania w sprawie ludobójstwa w latach 40-tych , dokonanego na ofiarach wielu narodowości poprzez faszystowskie organizacje ukraińskie.

Nadmienię, iż ofiarami byli także Ukraińcy. Jednocześnie wzywając do zakończenia bratobójczej wojny Ukraińców z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia,  przekazujemy stanowcze przesłanie , iż obecne Państwo Ukraińskie i Naród nie walczą o wolność Polski i Polaków a tym bardziej o bezpieczeństwo Państwa Polskiego i Narodu.

Nagromadzone niedopowiedzenia, propaganda i oszustwa polityczne są pożywką do możliwego, przyszłego konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Jasionówka, 08 lipca 2023 rok

                                                                                            Z wyrazami Szacunku

                                                                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                                                               Przewodniczący partii FRONT                                          

Niedziela Ukraińskiego Rachunku

Póki przekaz pokoleń trwa, póty pamięć o ofiarach zawsze żywa będzie!

NIEDZIELA UKRAIŃSKIEGO RACHUNKU jako akt wywarcia nacisku na władzę państwa Ukraina o podjęcie przez prokuraturę oraz odpowiednik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku, krtórych dokonano na terenie obecnego państwa Ukraina przez faszystowskie organizacje uznawane obecnie za ideową podstawę obecnej państwowości Ukrainy:

Ludobójstwa dokonanego na ludności cywilnej żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, białoruskiej, słowackiej, węgierskiej i także ukraińskiej.

Wszczęcie z urzędu przez władze ukraińskie postępowania prokuratorskiego w tej sprawie automatycznie wiązać się będzie z procesem ekshumacji pomordowanych ofiar.

Ponadto jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia obecnym władzom Ukrainy, że w ich bratobójczej walce z Rosjanami- z amerykańskiego podpuszczenia, nigdy i w żaden sposób nie walczą oni, ani o Polskę, ani o Polaków, ani tym bardziej nie bronią oni interesów Rzeczypospolitej Polskiej!

W aspekcie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie możemy dopuścić do potencjalnego, kolejnego aktu ludobójstwa dokonanego na Polakach!

W ramach wydarzenia wystawimy obecnym władzom Ukrainy HONOROWY WEKSEL, który przekazany zostanie ambasadorowi. Owy wesel wystawiony zostanie za pomoc udzieloną zarówno obywatelom Ukrainy jak i całemu państwu ukraińskiemu przez państwo polskie, a przede wszystkim przez jego obywateli.

Uczestników zgromadzenia prosimy o zabranie jednego (bądź kilku) starego buta jako symbol przekazu stanowiącego o fakcie bestialskiej śmierci dokonanej przez banderowców na obywatelach w/w nacji.

Organizatorem wydarzenia jest partia polityczna FRONT oraz Krzysztof Tołwiński.

Czas trwania zgromadzenia: g.10-12

Miejsce: chodnik przed ambasadą Ukrainy w Warszawie /al. J. Ch. Szucha 7/

W imieniu Organizatora serdecznie Państwa zapraszam.

ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU.

ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU.

Jedność poglądów kształtowana przez warszawski reżim sprowadza się do mianownika dekretowanej miłości i wiernopoddańczości do Ukrainy i wrogości do Rosji i Białorusi.

Oczywiście zerkając , czy Jankeski Pan jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zdecydowanie można mówić o wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan.

Pismo skierowane do Posła Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś i jednocześnie Przewodniczącego Partii Liberalno Demokratycznej Białorusi, wskazuje rzeczywisty obraz zakłamania życia publicznego w Polsce. Dając argumenty stronie białoruskiej do kontrataku przeciwko hipokrytom obecnej władzy w Rzeczpospolitej Polskiej , szkalującym władzę i administrację Republiki Białoruś.

Istotnym jest by rzeczywisty obraz stanu życia politycznego w Polsce ujrzał światło dzienne poprzez białoruskich Polityków . Oczekiwanym efektem jest wzmocnienie zaszczutej części polskiego społeczeństwa , nie godzącej się na amerykański protektorat polityczny i napuszczanie Polaków na Białoruś i Rosję.

Budujemy wspólny front walki.

KRZYSZTOF TOŁWIŃSKI
Przewodniczący
Partii Politycznej FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Rzeczpospolita Polska

Pan OLEG  GAYDUKEVICH
Poseł do Izby Reprezentantów
Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś
220037 Republika Białoruś
Mińsk, ulica Filimonova 12

Szanowny Panie Pośle

Zwracam się z prośbą o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego Polityka Wojciecha Olszańskiego , który za działalność polityczną oraz poglądy zmierzające do nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską jest prześladowany politycznie i został więźniem politycznym.

Jednocześnie wyrażam prośbę o podjęcie przez Pana Posła będącego jednocześnie zastępcą przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych nagłośnienia na forum międzynarodowym, naruszeń zasad demokratycznego Państwa w zakresie możliwości swobody działalności politycznej i ingerencji służb Rzeczpospolitej Polskiej w działalność partii politycznych.

Biorąc pod uwagę przychylną postawę wobec Rzeczpospolitej Polskiej Pana Prezydenta Republiki Białoruskiej a w szczególności Polaków , oczywiście z wykluczeniem władz RP , czemu Pan Prezydent dawał wyraz w swoich wypowiedziach. Także , Panie Pośle , pańską głęboką znajomość problematyki w relacjach białorusko-polskich oraz zaangażowanie w ustanowienie normalnych sąsiedzkich stosunków pomiędzy Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską . Jako przedstawiciel środowisk społecznych i politycznych przeciwstawiających się prowokacyjnej i agresywnej polityce rządu RP wobec Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej w związku z zaistniałą sytuacją poczuwam się upoważniony  to do zwrócenia się z powyższymi problemami.

Oświadczając , iż władze Rzeczpospolitej Polskiej z instytucjami i organami podległymi oraz przy aprobacie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą nagonkę na środowiska polityczne , które przeciwstawiają się wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan.

Odbywa się to w atmosferze dyspozycyjności władz Rzeczpospolitej Polskiej wobec imperialnych interesów Stanów Zjednoczonych.

Środowiska i ośrodki polityczne wyrażające poglądy , iż racją stanu Państwa Polskiego jest doprowadzenie do partnerskich i dobrosąsiedzkich stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską, są piętnowane i dyskryminowane w przestrzeni publicznej.

Pod pozorami Państwa prawa i parawanem demokracji za zgodą i przyzwoleniem wszystkich sił politycznych , reprezentujących obecny Parlament Rzeczpospolitej dochodzi do wykluczenia z dyskusji politycznej , myśli i poglądów, przeciwstawiających się narzucanej systemowej wrogości wobec Państwa Białoruskiego oraz Rosyjskiego.

Autorytarne zapędy władz Rzeczpospolitej Polskiej zmierzają do budowy totalitarnego systemu , zakazującego działań politycznych na terenie Rzeczpospolitej , prowadzonych na rzecz dobrosąsiedztwa z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską oraz wnoszenia faktów i informacji w przestrzeni publicznej , wzmacniających ten kierunek.

Politycy i funkcjonariusze Państwa Polskiego między innymi Pan Stanisław Żaryn , zastępca Ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, odmienne poglądy dotyczące spraw Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej oraz wojny na Ukrainie podciągają pod jedno pojęcie : „dezinformacji”. Ustawienie w ten sposób wymiany poglądów i dyskusji politycznej stygmatyzuje uczestników dyskursu nie zgadzających się z narzucaną linią polityczną Rządu i Parlamentu.

Wskazany minister w jednym z wywiadów oświadczył , iż walka z dezinformacją może przyjąć formę ustawy i analizowane są możliwości penalizowania takich działań informacyjnych z identyfikacją ludzi , którzy celowo włączają się w kolportowanie czy wykorzystywanie kłamstwa do tego żeby wykorzystać je przeciwko Państwu Polskiemu.

Każdy argument więc, zmierzający do obiektywizmu w zakresie relacji polsko- białoruskich i polsko – rosyjskich podlegał będzie uznaniu przez władzę czy wypełnia pojęcie kłamstwa a przez to nosi znamiona karalnej dezinformacji.

Hipokryzja w zakresie mitu Rzeczpospolitej Polskiej jako Państwa demokratycznego oraz wolności słowa osiąga poziomy obłędu, groźnego dla naszej państwowości.

Nadmienię, iż zarówno media państwowe jak i media prywatne korporacyjne bez względu na strukturę kapitałową obcych Państw a także reżim informacyjny w mediach elektronicznych wyrażają ten sam kierunek antyrosyjski , antybiałoruski i nachalnie proukraiński, notorycznie eliminując inne poglądy polityczne.

Ponadto możemy odnotować uaktywnienie się środowisk szczególnie o charakterze terrorystycznym, szkolonych i znajdujących się na terenie RP – ukraińskich oraz białoruskich , tzw. opozycyjnych , które mogą posłużyć do nacisków i rozgrywek politycznych wobec środowisk zadeklarowanych w zakresie współpracy politycznej z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską.

Obecnie w Polsce, jako obszarze znajdującym się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych obowiązuje dyktatura słowa, poglądów i poprawności politycznej. Upadkowi życia publicznego i działalności politycznej towarzyszy angażowanie i ingerowanie służb specjalnych w działalność partii politycznych. Polega to na niedopuszczaniu do aktywności politycznej formacji oraz ich rozbijaniu jeśli nie są kontrolowane przez służby i posiadają inne poglądy niż koncesjonowane przez polityczny establiszment.

Inżynieria społeczna etnicznego rasizmu wobec Białorusinów i Rosjan w subiektywnym przekazie propagandy rządowej manipuluje nachalnie polskie społeczeństwo i podsyca wrogie nastroje. Mimo to 1/3 Polaków w sposób zdecydowany nie poddaje się presji manipulacyjnej. Zakaz rozpowszechniania i głoszenia poglądów politycznych w stosunku do wojny na Ukrainie oraz relacji z Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską niezgodnych z narracją rządową w przestrzeni publicznej jak i całkowita eliminacja w przestrzeni medialnej pozbawia głosu 1/3 społeczeństwa. Władza Rzeczpospolitej Polskiej przeciwdziałając tworzeniu się reprezentacji politycznej w systemie samokreującym się na demokrację obawia się otrząśnięcia się Polaków z narzucanej przez rząd histerii Białorusko- Rosyjskiej i wymuszonej przyjaźni z Ukrainą.

Jednym z przykładów , potwierdzającym wskazany stan rzeczy i szczególnie drastycznym, bo zasługujący na nieszczytne miano więźnia politycznego w III Rzeczpospolitej Polskiej jest sprawa Pana Wojciecha Olszańskiego.

Przywódcy ruchu Rodaków Kamratów , który podjął się działalności politycznej z utworzeniem i rejestracją partii politycznej. Ugrupowanie to jak samo deklaruje w pewnym momencie zgromadziło ok. 20 tysięcy członków sympatyków oraz w dużym zakresie objęło swoim zasięgiem środowiska antyrządowe .

Wojciech Olszański, reprezentując politycznie myśl narodowo- konserwatywną, został potraktowany przez antyrosyjskie i antybiałoruskie zjednoczenie medialne ponad podziałami i okrzyknięty jako prorosyjski i probiałoruski przywódca polskich Kamratów. W związku z tym całe środowisko Rodaków Kamratów zostało poddane stygmatyzacji jako reprezentujące poglądy prorosyjskie i antyzachodnie , jakby te poglądy miały podlegać wykluczeniu z dyskusji publicznej.

Ruch ten z budującą się partią polityczną podlegał rozpracowywaniu i kontrolowaniu przez osoby powiązane ze służbami specjalnymi w służbie czynnej jak i w stanie spoczynku celem uniemożliwienia powołania i podjęcia działalności politycznej w ramach obowiązującego prawa na płaszczyźnie demokratycznej.

Wojciech Olszański jako przywódca polityczny Kamratów stał się obiektem nękania przez Prokuraturę oraz Sądy , łącznie z zatrzymaniami we wrześniu 2022 roku , w miejscowości Grunwald w trakcie spotkania z aktywem partyjnym z całego kraju, został wyciągnięty siłą przez Służby i Policję oraz zatrzymany.

1 listopada 2022 roku został aresztowany , zwracam uwagę iż jest to bardzo ważne święto dla nas Polaków , stąd wybór tego terminu potwierdza neobolszewicki charakter obecnego reżimu zarządzającego Rzeczpospolitą Polską.

Należy zauważyć, iż aresztowanie nastąpiło w okolicznościach, gdy oskarżony nie był informowany o postępowaniu, nie uczestniczył w nim oraz nie miał wiedzy o zapadłym orzeczeniu Sądu skazującego go wyrokiem więzienia, w którym przebywa do czasu obecnego. Wojciech Olszański został także oskarżony, iż zaatakował i naruszył nietykalność cielesną Białoruskiego „opozycjonisty”, który protestował przeciw władzom Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej. Incydent ten należy określić jako pewną prowokację zorganizowaną przez Służby.

Reasumując powyższe , środowiska polityczne szukające dróg dobrosąsiedztwa i płaszczyzny politycznej współpracy z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską będąc wykluczonymi z dyskursu politycznego a przez to pozbawionymi głosu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wnoszę :

O nagłośnienie rzeczywistej sytuacji politycznej jaka panuje w Polsce, stanu poszanowania swobody wypowiedzi i poglądów na forum międzynarodowym, traktując ten stan rzeczy jako wspólne zagrożenie dla Narodu Polskiego i Białoruskiego.

Mając świadomość otwartości ze strony władz Republiki Białoruskiej a szczególnie Pana Posła pełniącego funkcję zastępcy przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych, zwracam się o podjęcie działań, zmierzających do uwolnienia więźnia politycznego Wojciecha Olszańskiego przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.

Dnia 24.03.2023 r.

Krzysztof Tołwiński

Przewodniczący Partii Politycznej FRONT

Prośba o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego więźnia Politycznego – Wojciecha Olszańskiego

KRZYSZTOF TOŁWIŃSKI
Przewodniczący
Partii Politycznej FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Rzeczpospolita Polska

Pan OLEG  GAYDUKEVICH
Poseł do Izby Reprezentantów
Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś
220037 Republika Białoruś
Mińsk, ulica Filimonova 12

Szanowny Panie Pośle

Zwracam się z prośbą o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego Polityka Wojciecha Olszańskiego , który za działalność polityczną oraz poglądy zmierzające do nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską jest prześladowany politycznie i został więźniem politycznym.

Jednocześnie wyrażam prośbę o podjęcie przez Pana Posła będącego jednocześnie zastępcą przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych nagłośnienia na forum międzynarodowym, naruszeń zasad demokratycznego Państwa w zakresie możliwości swobody działalności politycznej i ingerencji służb Rzeczpospolitej Polskiej w działalność partii politycznych.

Biorąc pod uwagę przychylną postawę wobec Rzeczpospolitej Polskiej Pana Prezydenta Republiki Białoruskiej a w szczególności Polaków , oczywiście z wykluczeniem władz RP , czemu Pan Prezydent dawał wyraz w swoich wypowiedziach. Także , Panie Pośle , pańską głęboką znajomość problematyki w relacjach białorusko-polskich oraz zaangażowanie w ustanowienie normalnych sąsiedzkich stosunków pomiędzy Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską . Jako przedstawiciel środowisk społecznych i politycznych przeciwstawiających się prowokacyjnej i agresywnej polityce rządu RP wobec Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej w związku z zaistniałą sytuacją poczuwam się upoważniony  to do zwrócenia się z powyższymi problemami.

Oświadczając , iż władze Rzeczpospolitej Polskiej z instytucjami i organami podległymi oraz przy aprobacie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą nagonkę na środowiska polityczne , które przeciwstawiają się wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan .Odbywa się to w atmosferze dyspozycyjności władz Rzeczpospolitej Polskiej wobec imperialnych interesów Stanów Zjednoczonych.

Środowiska i ośrodki polityczne wyrażające poglądy , iż racją stanu Państwa Polskiego jest doprowadzenie do partnerskich i dobrosąsiedzkich stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską, są piętnowane i dyskryminowane w przestrzeni publicznej.

Pod pozorami Państwa prawa i parawanem demokracji za zgodą i przyzwoleniem wszystkich sił politycznych , reprezentujących obecny Parlament Rzeczpospolitej dochodzi do wykluczenia z dyskusji politycznej , myśli i poglądów, przeciwstawiających się narzucanej systemowej wrogości wobec Państwa Białoruskiego oraz Rosyjskiego.

Autorytarne zapędy władz Rzeczpospolitej Polskiej zmierzają do budowy totalitarnego systemu , zakazującego działań politycznych na terenie Rzeczpospolitej , prowadzonych na rzecz dobrosąsiedztwa z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską oraz wnoszenia faktów i informacji w przestrzeni publicznej , wzmacniających ten kierunek.

Politycy i funkcjonariusze Państwa Polskiego między innymi Pan Stanisław Żaryn , zastępca Ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, odmienne poglądy dotyczące spraw Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej oraz wojny na Ukrainie podciągają pod jedno pojęcie : „dezinformacji”. Ustawienie w ten sposób wymiany poglądów i dyskusji politycznej stygmatyzuje uczestników dyskursu nie zgadzających się z narzucaną linią polityczną Rządu i Parlamentu.

Wskazany minister w jednym z wywiadów oświadczył , iż walka z dezinformacją może przyjąć formę ustawy i analizowane są możliwości penalizowania takich działań informacyjnych z identyfikacją ludzi , którzy celowo włączają się w kolportowanie czy wykorzystywanie kłamstwa do tego żeby wykorzystać je przeciwko Państwu Polskiemu.

Każdy argument więc, zmierzający do obiektywizmu w zakresie relacji polsko- białoruskich i polsko – rosyjskich podlegał będzie uznaniu przez władzę czy wypełnia pojęcie kłamstwa a przez to nosi znamiona karalnej dezinformacji.

Hipokryzja w zakresie mitu Rzeczpospolitej Polskiej jako Państwa demokratycznego oraz wolności słowa osiąga poziomy obłędu, groźnego dla naszej państwowości.

Nadmienię, iż zarówno media państwowe jak i media prywatne korporacyjne bez względu na strukturę kapitałową obcych Państw a także reżim informacyjny w mediach elektronicznych wyrażają ten sam kierunek antyrosyjski , antybiałoruski i nachalnie proukraiński, notorycznie eliminując inne poglądy polityczne.

Ponadto możemy odnotować uaktywnienie się środowisk szczególnie o charakterze terrorystycznym, szkolonych i znajdujących się na terenie RP – ukraińskich oraz białoruskich , tzw. opozycyjnych , które mogą posłużyć do nacisków i rozgrywek politycznych wobec środowisk zadeklarowanych w zakresie współpracy politycznej z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską.

Obecnie w Polsce, jako obszarze znajdującym się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych obowiązuje dyktatura słowa, poglądów i poprawności politycznej. Upadkowi życia publicznego i działalności politycznej towarzyszy angażowanie i ingerowanie służb specjalnych w działalność partii politycznych. Polega to na niedopuszczaniu do aktywności politycznej formacji oraz ich rozbijaniu jeśli nie są kontrolowane przez służby i posiadają inne poglądy niż koncesjonowane przez polityczny establiszment.

Inżynieria społeczna etnicznego rasizmu wobec Białorusinów i Rosjan w subiektywnym przekazie propagandy rządowej manipuluje nachalnie polskie społeczeństwo i podsyca wrogie nastroje. Mimo to 1/3 Polaków w sposób zdecydowany nie poddaje się presji manipulacyjnej. Zakaz rozpowszechniania i głoszenia poglądów politycznych w stosunku do wojny na Ukrainie oraz relacji z Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską niezgodnych z narracją rządową w przestrzeni publicznej jak i całkowita eliminacja w przestrzeni medialnej pozbawia głosu 1/3 społeczeństwa. Władza Rzeczpospolitej Polskiej przeciwdziałając tworzeniu się reprezentacji politycznej w systemie samokreującym się na demokrację obawia się otrząśnięcia się Polaków z narzucanej przez rząd histerii Białorusko- Rosyjskiej i wymuszonej przyjaźni z Ukrainą.

Jednym z przykładów , potwierdzającym wskazany stan rzeczy i szczególnie drastycznym, bo zasługujący na nieszczytne miano więźnia politycznego w III Rzeczpospolitej Polskiej jest sprawa Pana Wojciecha Olszańskiego.

Przywódcy ruchu Rodaków Kamratów , który podjął się działalności politycznej z utworzeniem i rejestracją partii politycznej. Ugrupowanie to jak samo deklaruje w pewnym momencie zgromadziło ok. 20 tysięcy członków sympatyków oraz w dużym zakresie objęło swoim zasięgiem środowiska antyrządowe .

Wojciech Olszański, reprezentując politycznie myśl narodowo- konserwatywną, został potraktowany przez antyrosyjskie i antybiałoruskie zjednoczenie medialne ponad podziałami i okrzyknięty jako prorosyjski i probiałoruski przywódca polskich Kamratów. W związku z tym całe środowisko Rodaków Kamratów zostało poddane stygmatyzacji jako reprezentujące poglądy prorosyjskie i antyzachodnie , jakby te poglądy miały podlegać wykluczeniu z dyskusji publicznej.

Ruch ten z budującą się partią polityczną podlegał rozpracowywaniu i kontrolowaniu przez osoby powiązane ze służbami specjalnymi w służbie czynnej jak i w stanie spoczynku celem uniemożliwienia powołania i podjęcia działalności politycznej w ramach obowiązującego prawa na płaszczyźnie demokratycznej.

Wojciech Olszański jako przywódca polityczny Kamratów stał się obiektem nękania przez Prokuraturę oraz Sądy , łącznie z zatrzymaniami we wrześniu 2022 roku , w miejscowości Grunwald w trakcie spotkania z aktywem partyjnym z całego kraju, został wyciągnięty siłą przez Służby i Policję oraz zatrzymany.

1 listopada 2022 roku został aresztowany , zwracam uwagę iż jest to bardzo ważne święto dla nas Polaków , stąd wybór tego terminu potwierdza neobolszewicki charakter obecnego reżimu zarządzającego Rzeczpospolitą Polską.

Należy zauważyć , iż aresztowanie nastąpiło w okolicznościach , gdy oskarżony nie był informowany o postępowaniu , nie uczestniczył w nim oraz nie miał wiedzy o zapadłym orzeczeniu Sądu skazującego go wyrokiem więzienia, w którym przebywa do czasu obecnego. Wojciech Olszański został także oskarżony , iż zaatakował i naruszył nietykalność cielesną Białoruskiego „opozycjonisty” , który protestował przeciw władzom Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej. Incydent ten należy określić jako pewną prowokację zorganizowaną przez Służby.

Reasumując powyższe , środowiska polityczne szukające dróg dobrosąsiedztwa i płaszczyzny politycznej współpracy z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską będąc wykluczonymi z dyskursu politycznego a przez to pozbawionymi głosu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wnoszę :

O nagłośnienie rzeczywistej sytuacji politycznej jaka panuje w Polsce, stanu poszanowania swobody wypowiedzi i poglądów na forum międzynarodowym, traktując ten stan rzeczy jako wspólne zagrożenie dla Narodu Polskiego i Białoruskiego.

Mając świadomość otwartości ze strony władz Republiki Białoruskiej a szczególnie Pana Posła pełniącego funkcję zastępcy przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych, zwracam się o podjęcie działań, zmierzających do uwolnienia więźnia politycznego Wojciecha Olszańskiego przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.

Dnia 24.03.2023 rok 

Krzysztof Tołwiński

Przewodniczący Partii Politycznej FRONT