Krzysztof  Tołwiński
Przewodniczący Partii FRONT 
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
email: Krzysztof-tolwinski@wp.pl
tel. +48 693392313              

WŁADZE REPUBLIKI BIAŁORUŚ                 

                                               

      Podstawą systemów demokratycznych i świadomych decyzji podejmowanych przez Naród w życiu publicznym jest dostęp do rzetelnej i prawdziwej informacji.

Obecnie w Polsce, jako obszarze znajdującym się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych obowiązuje dyktatura słowa, poglądów i poprawności politycznej. Upadkowi życia publicznego i działalności politycznej towarzyszy angażowanie się i ingerowanie służb specjalnych w działalność partii politycznych. Polega to na niedopuszczaniu do aktywności politycznej formacji oraz ich rozbijaniu, jeśli nie są kontrolowane przez służby i posiadają inne poglądy niż koncesjonowane przez polityczny establiszment.

Zarówno media państwowe jak i media prywatno-korporacyjne bez względu na ich własnościową strukturę kapitałową a także reżim informacyjny w mediach elektronicznych, wyrażają ten sam kierunek antyrosyjski , antybiałoruski i nachalnie proukraiński, notorycznie eliminując inne poglądy polityczne.

Hipokryzja w zakresie mitu Rzeczpospolitej Polskiej jako Państwa demokratycznego oraz wolności słowa osiąga poziomy obłędu, groźnego dla naszej państwowości a także sąsiednich Państw.

Autorytarne zapędy władz Rzeczpospolitej Polskiej, zmierzają do budowy totalitarnego systemu, zakazującego działań politycznych na terenie Rzeczpospolitej, prowadzonych na rzecz dobrosąsiedztwa z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską oraz wnoszenia faktów i informacji  w przestrzeni publicznej, wzmacniających ten kierunek.

 Dochodzi do wykluczenia z dyskusji politycznej, myśli i poglądów, przeciwstawiających się narzucanej systemowej wrogości wobec Państwa Białoruskiego oraz Rosyjskiego. Ostatecznie obserwujemy zjawisko wzniecania rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan.

Konsekwencją jednostronnego przekazu antybiałoruskiego i antyrosyjskiego jest przygotowywanie polskiego społeczeństwa do usprawiedliwiania i motywowania agresywnych i nieprzyjaznych zachowań i działań państwa polskiego w stosunku do Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej.

Żywię nadzieję, iż przedstawiony stan rzeczy znajdzie zrozumienie, zarówno u władz Republiki Białoruś jak i społeczeństwa, które było poddane inżynierii społecznej propagandy jak i tresurze tzw. Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Jednakoż dzięki roztropności i moralnym imperatywom władz Republiki Białoruś oraz godności i sile społeczeństwa wyszliście z tych opresji obronną ręką.

Stąd jako Polski Polityk a także kandydat w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku , oceniając zagrożenia i poszukując rozwiązań przeciwdziałających im, wnoszę o uruchomienie w mediach społecznościowych na wszelkich dostępnych platformach, polskojęzycznych kanałów informujących o rzeczywistej i obiektywnej sytuacji na terenie Republiki Białoruś a także ocen sytuacji międzynarodowej, reprezentowanych w mediach białoruskich.

Działanie to jest narzędziem przełamania blokady informacyjnej, otaczającej społeczeństwo polskie, z nadzieją w perspektywie na uruchomienie polskojęzycznej stacji radiowej przez władze Republiki Białoruś.

Pozytywna decyzja o wysiłku ze strony białoruskiej w dostarczaniu rzetelnych informacji w języku ojczystym Polakom, głęboko jestem przekonany, że leży w interesie Państwa białoruskiego poprzez obniżanie manipulacji i propagandy tresowanego przez zachodnie ośrodki, polskiego społeczeństwa.

Głos wolnego słowa skierowany z Mińska do społeczeństwa polskiego będzie zaczynem normalizacji naszych wzajemnych relacji i pozytywnych przemian, które muszą zaistnieć w Polsce , jeżeli chcemy przetrwać jako Państwo.

Jasionówka, 12 września 2023r                                  Krzysztof Tołwiński

                                                                                  Przewodniczący Partii FRONT