PROGRAM POLITYCZNY PARTII FRONT

Myśl polityczna realizowana w ramach formacji FRONT zostanie ujęta w całościowy program polityczny. Dążeniem naszym jest by to członkowie i sympatycy partii w ramach szerokiej dyskusji i dialogu stworzyli autorski, żywy program. Raczej będącym swoistą ramą fundamentalnych pryncypiów, jednak wypełnioną rozwiązaniami, które są elastyczne tak byśmy jako środowisko polityczne nie popadli w doktrynerstwo.

Stwierdzamy , iż w zakresie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego na tym etapie przyjmujemy strategię polityczną „Narodowa Polityka Rolna w Służbie Suwerenności Żywnościowej” jako dokument bazowy naszej formacji. Z zastrzeżeniem , iż winien podlegać on uaktualnieniu i wykazać mobilność względem zmieniających się wyzwań.
Wychodząc z założenia , iż trzecia dekada XXI wieku , w której jesteśmy na początku charakteryzuje się i będzie w przyszłości okresem zasadniczych przemian w polityce europejskiej i światowej.

Stając do tych wyzwań na gruncie realizmu , jednocześnie odcinając się od typów państwowości stworzonych po 1990 roku , będących wynikiem deformacji życia publicznego – Oświadczamy , iż działalność partii politycznej FRONT nie uwzględnia kompromisów z obecnymi partiami politycznymi , znajdującymi się w 2023 roku w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dążymy do całkowitej przebudowy sceny politycznej. Rozeznając aktualne zagrożenia dla naszej państwowości koncentrujemy się na:

  • Zagrożeniu utraty suwerenności politycznej Państwa Polskiego, poprzez ingerencję Stanów Zjednoczonych w życie polityczne Rzeczpospolitej Polskiej de facto sankcjonujące formułę protektoratu.
  • Zauważając rolę i pozycję Stanów Zjednoczonych w polityce światowej , a szczególnie europejskiej, wyznaczając sobie cel zrzucenia protektoratu USA, mamy świadomość, iż bez przeprowadzenia analogicznego procesu w innych Państwach Europejskich będzie to trudne, a wręcz nieosiągalne, stąd stoimy na gruncie szerokiego procesu, jakim jest Deamerykanizacja Europy.
  • Wymagać to będzie budowy koalicji partii politycznych poszczególnych Państw Europejskich podzielających tę ocenę stanu rzeczy.

Kolejnym zagrożeniem dla bytu Państwa Polskiego identyfikujemy kompleks zagrożeń, będący wynikiem dotychczasowej polityki wobec Państwa Ukraińskiego. Postulujemy więc: Deukrainizację Polski – zablokowanie i eliminowanie jakichkolwiek form współpracy z Państwem Ukraińskim ponad te, które wynikają z zobowiązań w ramach struktur gospodarczo militarnych.

Przygotowanie kompleksowych rozwiązań zagadnienia ukraińskich uchodźców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bezwarunkowe zablokowanie dalszego napływu uchodźców z Ukrainy, będące głównym zagrożeniem Państwa Polskiego. Za nieodzowne uważamy wyliczenie kosztów , jakie dotychczas poniosło Państwo Polskie prowadząc obecną politykę wobec Ukrainy a także strat będących pokłosiem tej polityki.

Słabość obecnych organów instytucji Państwa Polskiego z uzależnieniem się od agend obcych Państw doprowadziła do stanu rzeczy, w którym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stało się bazą dla terrorystów i separatystów, stąd postulujemy, o oczyszczenie Państwa Polskiego z wszelkich Ośrodków szkoleń i utrzymania organizacji o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa, prowokowania konfliktów sąsiedzkich oraz prowokowanie niepokojów i rozruchów wewnętrznych upatrujemy na kierunku organizacji o charakterze terrorystycznym Ukraińskich, Rosyjskich i Białoruskich rezydujacych na terytorium RP.

Łączy się to z wydaleniem z terytorium Państwa Polskiego alternatywnych Ośrodków władzy w stosunku do jakichkolwiek Państw, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej.